பின் தொடர்வோர்

Wednesday, 18 July 2018

338. இரு நோய் மலத்தை

338
பொது
 
           தனதான தத்ததன தனதான தத்ததன
            தனதான தத்ததன                            தனதான

      இருநோய்ம லத்தைசிவ வொளியால்மி ரட்டியெனை
            யினிதாவ ழைத்தெனது                       முடிமேலே
      இணைதாள ளித்துனது மயில்மேலி ருத்தியொளி
            ரியல்வேல ளித்துமகி                     ழிருவோரும்
      ஒருவாகெ னக்கயிலை யிறையோன ளித்தருளு
            மொளிர்வேத கற்பகந                 லிளையோனே
      ஒளிர்மாம றைத்தொகுதி சுரர்பார்து தித்தருள
            உபதேசி கப்பதமு                         மருள்வாயே
      கருநோய றுத்தெனது மிடிதூள்ப டுத்திவிடு
            கரிமாமு கக்கடவு                            ளடியார்கள்
      கருதாவ கைக்குவர மருள்ஞான தொப்பைமகிழ்
            கருணாக டம்பமல                       ரணிவோனே
      திருமால ளித்தருளு மொருஞான பத்தினியை
            திகழ்மார்பு றத்தழுவு                     மயில்வேலா
      சிலைதூளெ ழுப்பிகவ டவுணோரை வெட்டிசுரர்
            சிறைமீள விட்டபுகழ்                  பெருமாளே.
 
பதம் பிரித்து உரை

 
இரு நோய் மலத்தை சிவ ஒளியால் மிரட்டி எனை
இனிதா அழைத்து எனது முடி மேலே

இரு நோய் - பிறப்பு, இறப்பு என்னும் பெரிய நோய்களையும். மலத்தை - ஆணவம், கன்மம், மாயை என்னும் மும்மலங்களையும். சிவ ஒளியால் - சிவன் அருள் கொண்டு. மிரட்டி - வெருட்டி ஒட்டி. எனை இனிதா அழைத்து - என்னை இனிமையாக அழைத்து. எனது முடி மேலே - எனது தலையின் மேல்.

இணை தாள் அளித்து உனது மயில் மேல் இருத்தி ஒளிர்
இயல் வேல் அளித்து மகிழ் இருவோரும்

இணை தாள் அளித்து - (உனது) இரண்டு திருவடிகளைச் சூட்டி. மயில் மேல் இருத்தி - மயிலின் மேல் இருக்கச் செய்து. ஒளிர் இயல் - விளங்குகின்றதும் பொருந்தியதுமான. வேல் அளித்து - வேலாயுதத்தை என் கையில் தந்து. மகிழ் - நான் மகிழும்படி. இருவோரும் - நாம் இருவரும்.


ஒருவாக என கயிலை இறையோன் அளித்து அருளும்
ஒளிர் வேத கற்பக நல் இளையோனே

ஒருவாக என - ஒன்று படுவோமாக என்று. கயிலை மலை இறையோன் - கயிலை மலைக் கடவுளாகிய சிவபெருமான். அளித்தருளும் - பெற்று அருளிய. ஒளிர்- விளங்கும். வேத கற்பக - வேதம் போற்றும் கற்பகம் அனைய விநாயகருக்கு. நல் இளையோனே - நல்ல தம்பியே.

ஒளிர் மா மறை தொகுதி சுரர் பார் துதித்து அருள
உபதேசிக பதமும் அருள்வாயே

ஒளிர் - விளங்கும். மா மறைத் தொகுதி - சிறந்த வேதப் பகுதிகளையும். சுரர் - தேவர்களும். பார் - உலகத்தவர்களும். துதித்து அருள - போற்றி செய்ய. உபதேசிகப் பதமும் - உபதேச மொழிகளையும். அருள்வாயே - (எனக்கு) அருள் புரிவாயாக.


கரு நோய் அறுத்து எனது மிடி தூள் படுத்திவிடு
கரி மா முக கடவுள் அடியார்கள்

கரு நோய் - கருவில் சேரும் பிறவி நோயை. அறுத்து - ஒழித்து. எனது மிடி - என்னுடைய தரித்திரம். தூள் படுத்தி விடு - தூளாக்கி ஒழித்து விடும். கரி மா முகக் கடவுள் அடியார்கள் - யானையின் அழகிய முகத்தை உடைய கடவுள் அடியார்கள்.

கருதா வகைக்கு வரம் அருள் ஞான தொப்பை மகிழ்
கருணா கடப்ப மலர் அணிவோனே

கருதா வகைக்கு - நினைத்திராத அத்தனை அளவுக்கு. வரம் அருள் - வரங்களைத் தருகின்ற. ஞான தொப்பை மகிழ் - ஞான மூர்த்தியும் தொப்பைக் கடவுளுமான விநாயகர் மகிழும். கருணா - கருணா மூர்த்தியே. கடப்ப மலர் அணிவோனே - கடப்ப மலர் அணிபவனே.


திருமால் அளித்து அருளும் ஒரு ஞான பத்தினியை
திகழ் மார்பு உற தழுவும் அயில் வேலா

திருமால் அளித்து அருளும் - திருமால் பெற்றருளிய. ஒரு - ஒப்பற்ற. ஞான பத்தினியை - ஞான பத்தினியாகிய வள்ளியை. திகழ் மார்பு உற - விளங்கும் மார்பில் பொருந்த. தழுவும் அயில் வேலா - அணைந்த கூர்மையான வேலனே.

சிலை தூள் எழுப்பி கவடு அவுணோரை வெட்டி சுரர்
சிறை மீள விட்ட புகழ் பெருமாளே.
 

சிலை - கிரௌஞ்ச மலையை. தூள் எழுப்பி - தூளாக்கி. கவடு அவுணோரை - கபடம் நிறைந்த அசுரர்களை. வெட்டி - வெட்டி அழித்து. சுரர் சிறை மீள விட்ட - தேவர்களைச் சிறையினின்று நீக்கின. புகழ் பெருமாளே - புகழை உடைய பெருமாளே.


சுருக்க உரை

பிறவிப் பிணியையும் மும்மலங்களையும் சிவன் அருளால் வெட்டி, என்னை இனிதாக அழைத்து, மயில் மேல் இருத்தி, நாம் இருவரும் ஒன்று படுவோமாக என்று அருளிய கற்பக விநாயகருக்கு நல்ல இளையோனே, சிறந்த வேதப் பகுதிகளையும், விண்ணவரும் உலகோரும் போற்றும் உபதேச மொழிகளையும் எனக்கு அருள் புரிவாயாக. 

என் பிறவி நோயை ஒழித்து, என் தரித்திரத்தையும் தூளாக்கி, கருதும் அளவுக்கு மேலாகவே வரங்களைத் தரும் ஞான மூர்த்தியாகிய விநாயகர் மகிழும் கருணா மூர்த்தியே. திருமால் பெற்ற ஞான பத்தினியான வள்ளியை மார்பில் அணைத்தவனே. கபட அசுரர்களை வெட்டி தேவர்கள் சிறையை மீட்டவனே. என்னை ஒருவாகென உபதேசப் பதம் அருள்வாய்.


விளக்கக் குறிப்புகள்

1. மயில் மேலிருத்தி....
வேல் மயில் கொடுத்து....சிந்தை கூறாய் 
                                             – திருப்புகழ், வெடித்தவார்.
இயல் வேலுடன் மா அருள்வாயே-  திருப்புகழ், சிவமாதுடனே.
2. ஒரு வாகென...
நீ வேறெனாதிருக்க நான்வே றெனாதிருக்க
திருப்புகழ்,நாவேறு பாமணத்த.
திகழ்வோ டிருவோ ரொருரூ பமதாய்
திசைலோ கமெலா மநுபோகி       - திருப்புகழ், சிவமாதுடனே
3.கற்பகம் ...
விநாயகருக்கு ஒரு சிறப்புப் பெயர்.
4. ஞான தொப்பை மகிழ்...
வித்தகத் திப்பவள தொப்பையப் பற்கிளைய
வெற்றிசத் திக்கரக முருகோனே         -திருப்புகழ்,  தத்துவத்து.
5. பிறவி – அது ஒரு பிணி. ‘பவரோக வத்தியநாத பெருமாளே’ என்பார் இன்னொரு திருப்புகழில்.
6   எனை இனிதா அழைத்து -  “நீவாவென நீயிங்கழைத்து”
                                                – திருப்புகழ், ஆராதனராடம்பரத்து
7.   எனது முடிமேலே இணைதாள ளித்துனது – “அணுகிமுன் அளித்த பாதம் அருள்வாயே”              – திருப்புகழ், மனையவள் நகைக்க
8. ஞான பத்தினி – “சுந்தர ஞான என குறமாது”, “ஞான குறமாதினை”, “ஏடார் குழற்சுருபி ஞான ஆதனத்தி மிகு மேராள் குறத்தி  திரு மணவாளா”                                 - திருப்புகழ்


Tuesday, 10 July 2018

337.இரவொடும் பகலே

337
பொது

                   தனன தந்தன தானா தானா
                      தனன தந்தன தானா தானா
                      தனன தந்தன தானா தானா         தனதான

இரவொ டும்பக லேமா றாதே
      அநுதி னந்துய ரோயா தேயே
      யெரியு முந்தியி னாலே மாலே       பெரிதாகி
இரைகொ ளும்படி யூடே பாடே
      மிகுதி கொண்டொழி யாதே வாதே
      யிடைக ளின்சில நாளே போயே       வயதாகி
நரைக ளும்பெரி தாயே போயே
      கிழவ னென்றொரு பேரே சார்வே
      நடைக ளும்பல தாறே மாறே        விழலாகி
நயன முந்தெரி யாதே போனால்
      விடிவ தென்றடி யேனே தானே
      நடன குஞ்சித விடே கூடா       தழிவேனோ
திருந டம்புரி தாளி தூளி
      மகர குண்டலி மாரீ சூரீ
      திரிபு ரந்தழ லேவீ சார்வீ             யபிராமி
சிவனி டந்தரி நீலீ சூலீ
      கவுரி பஞ்சவி யாயீ மாயீ
      சிவைபெ ணம்பிகை வாலா சீலா அருள்பாலா
அரவ கிங்கிணி வீரா தீரா
      கிரிபு ரந்தொளிர் நாதா பாதா
      அழகி ளங்குற மானார் தேனார்    மணவாளா
அரிய ரன்பிர மாவோ டேமூ
      வகைய ரிந்திர கோமா னீள்வா
      னமரர் கந்தரு வானோ ரேனோர்  பெருமாளே.

பதம் பிரித்து உரை

இரவொடும் பகலே மாறாதே
அநுதினம் துயர் ஓயாதேயே
எரியும் உந்தியினாலே மாலே பெரிதாகி

இரவொடும் பகலே - இரவும் பகலுமாக. மாறாதே - நீங்குதலின்றி. அநுதினமும் - நாள்தோறும். துயரே - துக்கம். ஓயாதேயே - இடைவிடாமல் பீடிக்க. எரியும் உந்தியினாலே - நெருப்பைப் போல் போல் எரிகின்ற வயிற்றால் (பசியால்). மாலே - ஆசைகள். பெரிதாகி - பெரிதாய் வளர்ந்து.

இரை கொளும்படி ஊடே பாடே
மிகுதி கொண்டு ஒழியாதே வாதே
இடைகளின்சில நாளே போயே வயதாகி

இரை - உணவு. கொளும்படி - கொள்ள வேண்டி. ஊடே - வாழ்க்கையில்.பாடே - வருத்தமே. மிகுதி கொண்டு ஒழியாதே - அதிகமாக அடைந்து நான் ஒழியாமல். வாதே - தருக்கம் பேசுவதிலேயே. இடைகளின் - இவ்வாறு வாழ்க்கையின் மத்தியில். சில நாளே போயே - சில காலம் கழிய. வயதாகி - மூப்பு எய்தி.

நரைகளும் பெரிதாயே போயே
கிழவன் என்றொரு பேரே சார்வே
நடைகளும் பல தாறே மாறே விழல்ஆகி

நரைகளும் பெரிதாயே போயே - நரைகள் அதிகமாகப் போய். கிழவன் என்று ஒரு பேரே சார்வே - கிழவன் என்ற ஒரு பேர் சாரவே வந்து கூடிட. நடைகளும் பல தாறே மாறே - நடையும் நேரின்றி கோணலாய். விழல் ஆகி - கீழே விழுந்து விடுவதாய்.


நயனமும் தெரியாதே போனால்
விடிவது என்று அடியேனே தானே
நடன குஞ்சித வீடே கூடாது அழிவேனோ

நயனமும் - கண்ணும். தெரியாதே போனால் - குருடானால். அடியேன் தானே என்று விடிவது - அடியவனாகிய நான் எப்போது தான் துன்பம் நீங்கி இன்பம் பெறுவது. விடிவது என்று - துன்பம் நீங்கி இன்பம் பெறுவது. நடன குஞ்சித வீடே - நடன குஞ்சித பாதமாம் வீட்டை. கூடாது அழிவேனோ - அடையாமல் அழிந்து போவேனோ.

திரு நடம் புரி தாளி தூளி
மகர குண்டலி மாரீ சூரீ
திரி புரம் தழல் ஏவி சார்வீ அபிராமி

திரு நடம் புரி தாளி - திரு நடனம் செய்யும் திருவடியை உடையவள். தூளி - திறு நீற்றுத் தூளை பூசுபவள். மகர குண்டலி - மகர மீன் போன்ற குண்டலங்களை அணிபவள். மாரீ - துர்க்கை. சூரீ - மாகாளி. திரி புரம் தழல் ஏவி - திரி புரங்களில் நெருப்பை ஏவியவள். சார்வீ - புகலிடமானவள். அபிராமி - அழகி.


சிவன் இடம் தரி நீலீ சூலீ
கவுரி பஞ்சவி ஆயீ மாயீ
சிவை பெண் அம்பிகை வாலா சீலா அருள் பாலா

சிவன் இடம் தரி - சிவனது இடப் பாகத்தில் தரித்து இருப்பவள். நீலீ - நீல நிறத்தவள். சூலீ - சூலாயுதத்தை ஏந்தியவள். கவுரி - பொன்னிறத்தவள். பஞ்சவி - ஐந்தாவது சக்தியாகிய அநுக்கிரக சக்தி. ஆயி - தாய். மாயீ - மகமாயி. சிவ பெண் அம்பிகை - சிவாம்பிகை. வாலா - வாலாம்பிகை. சீலா - தூய்மையானவள் (ஆகிய பார்வதி). அருள் பாலா -அருளுகின்ற குழந்தையே.


அரவம் கிங்கிணி வீரா தீரா
கிரி புரந்து ஒளிர் நாதா பாதா
அழகு இளம் குறமானார் தேன் ஆர் மணவாளா

அரவம் - ஒலி செய்கின்ற. கிங்கிணி வீரா - கிண்கிணை அணிந்துள்ள வீரனே. தீரா - தீரனே. தேன் ஆர் - இனிமை நிறைந்த. கிரி புரந்து ஒளிர் - மலைகளைக் காத்து ஒளி வீசும். நாதா - நாதனே. பாதா - திருவடிச் செல்வத்தை உடையவனே. அழகு - அழகிய. இளங் குற மானோர் - அழகும் இளமையும் பொருந்திய குற மானாகிய வள்ளியின். தேன் ஆர் மணவாளா - தேன் போன்று இனிமை நிறைந்த மணவாளனே

அரி அரன் பிரமா ஓடே மூ
 வகையர் இந்திர கோமான் நீள் வான்
 அமரர் கந்தருவானோர் ஏனோர் பெருமாளே.

அரி அரன் - திருமால், சிவபெருமான். பிரமா ஓடே - பிரமன் எனப்படும். மூவகையர் - மூவகைத் தேவர்கள். இந்திர கோமான் - இந்திரன் என்னும் அரசன். நீள் வான் அமரர் - பெரிய விண்ணலுகத்துத் தேவர்கள். கந்தரு வானோர் - கந்தருவர்கள் எனப்படுவோர். ஏனோர் - பிற எல்லா வகையர்க்கும். பெருமாளே - பெருமாளே.

சுருக்க உரை
இடைவிடாமல் பசி என்ற நெருப்பால் பிடிபட்டு, ஆசைகள் பெரிதாகி, வாழ்க்கையில் வருத்தமே அதிகமாக அடைந்து, தருக்கம் பேசுவதிலேயே காலம் கழித்து, வயதாகி, நடை குன்றி, கோணி, குருடாகி எப்போது அடியேன் துன்பம் நீங்கி இன்பம் பெறுவது?

உன் திருவடிகளான வீட்டை அடையாது அழிந்து போவேனோ? சிவபெருமானுடைய இடது பாகத்தில் வாழும் பார்வதி அருளிய பாலனே, குறமான் வள்ளி நாயகியின் மணவாளா, திருமால், பிரமன், தேவர்கள் ஆகியோரின் பெருமாளே, திருவடியாகிய வீட்டை அடையாமல் நான் அழிவேனோ?

விளக்கக் குறிப்புகள்

1 திருநடம் புரிதாளி....
 பரத்தினுச்சியி னடநவி லுமையரு ளிளையோனே...    
---திருப்புகழ், தொடத்துளக்கி  
 பொதுற்றுதி மித்திமி நடமிடு பகிரதி  
 ---திருப்புகழ், முகத்தைமினு

2. திரிபு ரந்தழ லேவீ சார்வீ யபிராமி...
அதிகை வருபுர நொடியினி லெரிசெய்த அபிராமி
-- திருப்புகழ்’ முகிலுமிரவி